Salgs -og leveringsbetingelser

For aftaler med

One Sky ApS
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Danmark
CVR: 34577439

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Disse Salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) gælder for alle aftaler som One Sky ApS (Herefter benævnt ”One Sky”) indgår med sine kunder omkring salg og levering af konsulentydelser, Ydelser, driftsaftaler, supportaftaler, produkter og hardware (Herefter benævnt ”Ydelser”) til kunder (Herefter benævnt ”Kunden”).

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med One Skys tilbud, bekræftelse og kontrakt det samlede aftalegrundlag om One Sky salg og levering af Ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til One Sky udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem udtrykkeligt og skriftligt.

2.3 Prioritet. I tilfælde af indbyrdes konflikt i Aftalegrundlaget, skal Kontrakten være gældende frem for Betingelserne, som igen skal være gældende frem for Tilbuddet.

3. Konsulent- og serviceydelser

3.1 Kundens medvirken. Kunden skal opfylde følgende betingelser i forbindelse med konsulentarbejde og serviceydelser herunder installation af udstyr.

 • Sikre passende arbejdsforhold og faciliteter.
 • Informere One Sky hvis leveringen af serviceydelsen finder sted under urimelige forhold, som kan udgøre en potentiel fare eller sundhedsrisiko for One Sky medarbejdere, ansatte og freelancere.
 • Give One Sky adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre konsulent- og serviceydelserne.

3.2 Lovgivning og standarder. One Sky løser sine opgaver korrekt og efter bedste overbevisning, men er ikke ansvarlig for, at Ydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Drifts- og supportaftaler

4.1 Generelt. Betingelser for drifts- og supportaftaler er også de samme som er gældende for afsnit 3, Konsulent- og Ydelser suppleret med nedenstående punkt 4.2. og 4.3.

4.2 Uberettiget tilkald. Såfremt One Sky efter tilkald fra Kunden finder, at udstyret ikke er tilgængeligt for service, fejlfinding ikke er påkrævet eller den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er omfattet af One Sky Ydelser, faktureres Kunden for arbejdstid og rejseomkostninger samt eventuelle reservedele efter gældende takster.

4.3 Undtagelser. Indgåede Drifts- og supportaftaler mellem One Sky og Kunden omfatter ikke reparation, udskiftning, udbedring af fejl, service eller udvidet service, der skyldes:

 • Installation, nedtagning og flytning af udstyr forestået af andre end One Sky uden One Skys godkendelse og/eller uden iagttagelse af One Skys retningslinjer.
 • Manglende iagttagelse af One Skys anvisninger vedrørende installation, installationssted og dets miljø eller benyttelsen af udstyret.
 • Fejl, misbrug, forsømmelighed eller ulykke, der ikke kan tilskrives One Sky.
 • Lynnedslag, manglende ventilation, ustabil el-tilførsel, brand, vandskade, hærværk eller anden fysisk påvirkning, hvor Kunden selv bærer ansvaret eller risikoen.
 • At udstyret i kortere eller længere tid har været udsat for andre utilsigtede påvirkninger fra det omgivende miljø, så som, men ikke begrænset til, støv, ætsning, elektromagnetisk stråling, vibrationer, transienter eller overspændinger fra kraftforsyninger, jordingsfejl eller forstyrrelser via ydre kommunikationsfaciliteter.
 • Modifikationer, ændringer, tilføjelser eller arbejde i øvrigt, der ikke er udført af One Sky.
 • Benyttelse af udstyr, programmer eller tilbehør, der ikke er godkendt af One Sky.
 • Nødvendig udskiftning af komponenter forårsaget af almindelig nedslidning.
 • Skader der er opstået som følge af uagtsomhed fra Kunden, dennes personale eller tredjemand.

5. Produkter & Hardware

5.1 Produkter. Hvis Aftalegrundlaget indeholder Hardwareprodukter og/eller andet fysisk udstyr fremstillet af underleverandør, vil vilkårene fastsat fra denne underleverandør, være gældende for den del af Ydelsen.

5.2 Reparation. Medmindre andet er skriftligt aftalt, påtager One Sky sig ikke ansvar på hardwareprodukter og andet udstyrs fejl og mangler. En indgået Drifts- og supportaftale dækker alt original hardware købt gennem One Sky, således som udstyret er konfigureret på det tidspunkt hvor aftalen indgås. Erstatningsdele leveres af One Sky, der forbeholder sig ret til at anvende renoverede, men operationsklare og funktionsdygtige dele. One Sky er berettiget til efter reparation af ombyttede enheder at udskifte leverede erstatningsenheder med de reparerede.

5.3 Ejendomsforbehold. Alle leverancer af hardware og fysisk udstyr skal være One Skys ejendom indtil Kunden har betalt.

5.4 Ibrugtagning. Så snart hardwareprodukter eller andet udstyr bliver taget i brug af Kunden, kan produktet ikke returneres til One Sky.

6. Software & Licenser

6.1 Software. Hvis Aftalegrundlaget indeholder Software og/eller Licenser udviklet eller tildelt af underleverandør, vil vilkårene fastsat fra denne underleverandør, være gældende for den del af Ydelsen.

6.2 Rettigheder. Software, som leveres sammen med en ydelse, må kun anvendes sammen med denne ydelse fra One Sky, og må ikke kopieres eller på anden måde distribueres. Retten til at anvende software ophører samtidig med, at denne aftale ophører mellem parterne. Fejl, mangler eller indsigelser vedr. software håndteres gennem de supportfunktioner der er tilknyttet ydelsen. Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af 3. part og som distribueres af One Sky. One Sky påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved software leveret af 3. part.

Indsigelser vedr. software leveret af 3. part kan ikke gøres gældende overfor One Sky.

6.3 Fejlfinding. Medmindre andet er skriftligt aftalt, påtager One Sky sig ikke ansvar for software og licens fejl, mangler eller udløb. En indgået Drifts-, Support eller Outsourcingsaftale dækker al original software og licenser købt gennem One Sky, således som softwaren er konfigureret på det tidspunkt hvor aftalen indgås.

6.4 Ibrugtagning og Vedligeholdelse. Så snart købt software eller licensnøgler bliver taget i brug af Kunden, kan ydelsen/produktet ikke returneres til One Sky.

6.5 Ejendomsforbehold. One Sky tilskriver sig retten til slette Licenser og Software, som ikke er blevet betalt rettidigt. Denne ret kan indfris tidligst 14 dage efter forfaldsdato.

7. Persondata

7.1 Generelt. For generel information omkring One Skys Persondatapolitik, henvises der til One Skys hjemmeside: https://one-sky.dk/cookie-og-persondatapolitik/.

8. Pris, betaling og forsendelse

8.1 Pris. Prisen for Ydelserne følger One Skys gældende prisliste på det tidspunkt, hvor One Sky bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er opgjort eksklusive moms.

8.2 Prisregulering. Priserne reguleres hvert år pr. 1 januar i henhold til Danmarks Statistik nettoprisindeks. Prisreguleringen får først virkning fra den følgende abonnementsperiode.

8.3 Valutakurs. Aftalte priser kan være afhængige af valutakurser og One Sky forbeholder sig retten til at kursregulere prisen til den aktuelle dagskurs og skal fremgå af tilbuddet.

8.4 Betaling. Kunden skal betale alle Ydelser som anført i Fakturaen eller Aftalegrundlaget, medmindre partnerne har aftalt andet skriftligt.

8.5 Forsendelse. Forsendelse af varer og produkter sker for købers regning og risiko.

9. Opsigelse

9.1 Kunden kan opsige Ydelser der leveres løbende. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til udløb af en måned. Forudbetaling for løbende Ydelser som for eksempel Software-, Drift- og Supportaftaler, refunderes ikke.

9.2 One Sky kan opsige Ydelser der leveres løbende med 3 måneders varsel til udløb af en måned.

10. Kundens misligholdelse

10.1 Rente. Hvis Kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som One Sky er uden ansvar for, har One Sky ret til rente af det forfaldne beløb med påløbne renter. Renten udgør 1 % pr. løbende måned fra forfaldstid til betaling sker og tilskrives ved udgangen af hver måned efter forfaldstidens indtræden.

10.2 Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for Ydelser senest 10 hverdage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra One Sky, har One Sky ud over rente efter pkt. 10.1, ret til at:

 • ophæve salget/levering af de Ydelser, som den manglende betaling vedrører.
 • ophæve salget/levering af Ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
 • gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

11. Tilbud, ordrer og kontrakter

11.1 Tilbud. One Skys tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er modtaget af One Sky efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for One Sky, medmindre One Sky meddeler Kunden andet.

11.2 Bekræftelse. One Sky tilstræber at sende bekræftelse i form af Aftalegrundlag eller afslag af en ordre på Ydelser til Kunden skriftligt senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser skal være skriftlige for at binde One Sky.

11.3 Ændring af kontrakt. Hverken Kunden eller One Sky kan ændre en afgivet ordre og/eller underskrevet Aftalegrundlag uden begge parters skriftlige accept.

12. Dokumentation og vejledning

12.1 Udførelse. One Sky udarbejder ikke dokumentation for udførte Ydelser, medmindre dette er skriftligt aftalt parterne imellem.

13. Levering

13.1 Leveringstid. One Sky forsøger altid at levere Ydelser senest til den tid, der fremgår af Aftalegrundlaget mellem Kunden og One Sky. One Sky har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

13.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle Ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til One Sky. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til One Sky, kan den ikke senere gøres gældende. Se afsnit 15 for garanti og mangler for yderligere information.

14. Forsinket levering

14.1 Meddelelse. Hvis One Sky forventer en forsinkelse i leveringen af Ydelser, informerer One Sky Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

14.2 Overskredet leveringstid. Da One Skys forretningsområder ofte er komplekse, er leveringstider vejledende, og vi påtager os derfor ikke ansvar i forbindelse med leveringstider som ikke kan overholdes. Uanset hvad, skal One Sky dog gøre sit bedste for at overholde aftalte leveringstider.

15. Garanti og mangler

15.1 Garanti, Produkter og Hardware. One Sky tilstræber, at Produkter og Hardware er fri for væsentlige fejl og mangler ved levering til Kunden. One Sky tilbyder ingen efterfølgende garantiperiode på Produkter og Hardware.

15.2 Garanti, andet. One Sky tilstræber og garanterer Kunden, at andre Ydelser end Produkter og Hardware vil være af en professionel kvalitet i overensstemmelse med bedste praksis og vil blive udført i overensstemmelse med Aftalegrundlaget.

15.3 Undtagelser. One Skys ansvar for fejl og mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:

 • almindelig slitage.
 • brug i strid med One Sky’ instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål.
 • afhjælpning eller ændring udført af andre end One Sky.
 • andre forhold, som One Sky er uden ansvar for.
 • For drifts- og supportaftaler er pkt. 4.3 derudover gældende.

15.4 Meddelelse. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel efter Ydelsens levering, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til One Sky. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til One Sky, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal uden tøven afgive One Sky de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som One Sky beder om.

15.5. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter One Sky har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler One Sky Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti fra tredjepart.

15.6 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter One Sky har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 15.4 om, hvorvidt en fejl eller mangel er omfattet af garanti, har One Sky ret, men ikke pligt, til at afhjælpe fejlen eller manglen.

15.7 Ophævelse. Hvis One Sky undlader at afhjælpe en væsentlig mangel, som One Sky er ansvarlig for, trods påkrav efter en rimelig frist, kan Kunden, uden varsel ved skriftlig meddelelse til One Sky, ophæve den eller de ordrer, der er berørt af den væsentlige mangel. Kunden har ikke andre rettigheder i forhold til fejl eller mangler ved Ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af dette punkt 15.

16. Ansvar

16.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

16.2 Ansvarsbegrænsning. One Sky vil udfolde alle rimelige anstrengelser og udvise størst mulig påpasselighed under udførelse og levering af de aftalte Ydelser, men er i intet tilfælde, bortset fra grov uagtsomhed, ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der er en følge af nogen forsinkelse, handling eller undladelse ved Ydelserne eller gennemførelse heraf. Kunden er i alle situationer selv ansvarlig for at tage den fornødne backup inden levering af Ydelser, og One Sky kan ikke gøres ansvarlig for tab der skyldes manglende backup.

16.3 Indirekte tab. I intet tilfælde, herunder grov uagtsomhed, er One Sky ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data og disses reetablering, tab af goodwill, samt lignende indirekte tab eller skade.

16.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er One Sky ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for One Skys kontrol, og som One Sky ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, dødsfald, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, trafikforhold og arbejdsstridigheder.

17. Immaterielle rettigheder

17.1 Ejendomsret. Hver part beholder sin fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder skabt før indgåelse af Aftalegrundlaget. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med One Skys udførelse af Ydelser, herunder patenter, software, design, knowhow, forretningskoncepter, tegninger, netværksdiagrammer, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører One Sky.

17.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, uoverdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med One Skys udførelse af Ydelser, til formål, der falder inden for Kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

17.3 Krænkelse. One Sky er ikke ansvarlig for leverede Ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang One Sky måtte blive mødt med påstand om leverede Ydelsers krænkelse af Kundens leverandørs immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde One Sky, medmindre krænkelsen er forsætlig.

18. Fortrolighed

18.1 Videregivelse og brug. Ingen af parterne må viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge den anden parts erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.

18.2 Beskyttelse. Ingen af parterne må på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over den anden parts erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger. Parterne skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

18.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 18.1 – 18.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

19. Gældende lov og værneting

19.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

19.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal indbringes for Retten i Glostrup.

20. Fravigelser

20.1 Fravigelser. Ovenstående generelle vilkår for Ydelser leveret af One Sky, kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale i mellem Kunden og One Sky.