Salgs -og leveringsbetingelser

1. Ordre

En ordre er først bindende for One Sky ApS, når den er bekræftet skriftligt af One Sky, fx i form af en ordrebekræftelse eller en skriftlig aftale, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af One Sky. Har One Sky påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem Parterne, uanset om der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for One Sky’s ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at One Sky havde påbegyndt arbejdet på og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.

Ønsker en af Parterne at ændre en aftale, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for One Sky, når det er bekræftet skriftligt af One Sky jf. ovenfor.

Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende IT–ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til One Sky til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for One Sky, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.

2. Ydelsernes omfang

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en oplistning af de ydelser, der skal leveres.

Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal One Sky blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse One Sky er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet, der følger af punkt 3.

3. Parternes forpligtelser

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår. One Sky er forpligtet til, til enhver tid at:

  • Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.
  • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. One Sky er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.
  • Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god IT-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for One Sky’s opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

  • Yde One Sky det fornødne samarbejde for udførelsen af One Sky’s opgaver vedrørende indgåede aftaler.
  • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for One Sky, der har gennemgået relevant uddannelse og har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende effektueringen af indgåede aftaler.
  • Stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for One Sky, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads-, lys- og vinduesforhold, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, PC’er og PC-software) og kommunikationsfaciliteter.
  • Sikre det edb-miljø One Sky’s medarbejdere arbejder i/med således, at der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens edb-systemer, herunder tab af eller skade på data. Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden One Sky’s medarbejdere får adgang til Kundens edb-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data, der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori One Sky er involveret (One Sky tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af One Sky, og uanset om dataene opbevares på et edb-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).
  • Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens edb-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

4. Pris og betalingsbetingelser

Medmindre andet fremgår af aftalen, er One Sky berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. One Sky skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, er One Sky’s listepriser på aftaletidspunktets anvendelse gældende.

Er der aftalt en fast pris, er der i denne pris ikke taget højde for krav om at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, jf. nedenfor. Udlæg mv. er heller ikke omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet One Sky med forud for aftalens indgåelse, og såfremt One Sky efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på One Sky’s bedømmelse af opgavens omfang, og som One Sky ikke selv burde have været opmærksom på, kan One Sky meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til One Sky, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil One Sky’s modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres One Sky’s tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og One Sky’s viden om projektet på aftaletidspunktet. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.

Medmindre overskridelserne kan tilregnes One Sky’s væsentlige misligholdelse, fritages One Sky for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler One Sky for de timer, der er lagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos One Sky.

One Sky har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder transport, broafgifter, fortæring og ophold.

One Sky har ret til overtidsbetaling, såfremt arbejdet efter Parternes fælles aftale udføres i weekender, på helligdage eller på hverdage uden for tidsrummet kl. 8.30–16.30. Efter kl. 06.00 og før kl. 20.00 på alle hverdage betaler Kunden et tillæg på 50 % i forhold til de aftalte timepriser. Skal arbejdet udføres på hverdage, i andet tidsrum end det netop anførte, er One Sky berettiget til et tillæg på 100 % i forhold til de aftalte timepriser. Skal arbejdet udføres på helligdage eller i weekends, er One Sky berettiget til et tillæg på 200 % af de aftalte timepriser. Er der aftalt en fast pris, betales overtidsbetaling som anført i det foranstående, dog således at de procentuelle tillæg beregnes på baggrund af One Sky’s sædvanlige timebaserede listepriser.

One Sky er berettiget til at fakturere Kunden løbende for udførte ydelser. Ved drifts- eller serviceaftaler faktureres kvartalsvis forud. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage.

Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver One Sky renter fra fakturaens forfaldsdato. Renten beregnes på betalingstidspunktet med 24 % pr. år. Rentefakturaen udskrives en gang pr. måned. I tillæg kan One Sky kræve godtgørelse for rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelse af købesummen, herunder timeløns beregning i henhold til One Sky’s almindelige timeløns satser. Købers pligt til at betale rettidigt består selv om køber reklamerer om fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen hos One Sky i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen der ikke er behæftet med fejl eller mangler. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder One Sky sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver One Sky aftalen, har One Sky ret til erstatning.

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger udover hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

5. Dokumentation og vejledning

One Sky udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser, medmindre dette er skriftligt aftalt.

6. Levering og leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret.

Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller One Sky på anden måde hindres i opfyldelsen af One Sky’s forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal One Sky være berettiget til at fordre fastsatte frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. One Sky er, uanset om One Sky bærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra Kunden udover allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, fx på grund af, at konsulent ressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for eventuelle meromkostninger.

Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løbende, efterhånden som ydelserne udføres af One Sky. Skal der udføres programmering, anses levering for sket, når One Sky meddeler Kunden, at programmellet er klar til test, og/eller når Kunden har modtaget programmellet eller på anden måde har fået adgang hertil.

7. Forsinkelse og udskydelse

Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden unødigt ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

Skyldes en forsinkelse One Sky’s forhold, er Kunden berettiget til en udskydelse svarende til forsinkelsens varighed af betalinger, der udløses af gennemførelsen af de forsinkede opgaver, faser, milepæle, test mv.

One Sky er med et varsel på 2 arbejdsdage berettiget til at udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede udskydelsesadgang udgør i alt 20 arbejdsdage. One Sky’s udnyttelse af retten til at foretage udskydelse medfører således ikke, at der foreligger forsinkelse fra One Sky’s side, og Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med en sådan udskydelse af tidsfrister.

8. Reklamation og ansvar

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af One Sky, og straks at indberette eventuelle mangler til One Sky. Reklamation skal under alle omstændigheder være One Sky i hænde senest én uge efter ydelsens udførelse. Vedrørende testning af programmel er Kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata. Ved indberetning af mangler skal Kunden i størst muligt omfang give en rimelig detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet.

Det påhviler One Sky at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner One Sky, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan One Sky i stedet, til fuld og endelig afgørelse af Parternes mellemværende vedrørende manglerne, tilbyde Kunden en af følgende muligheder:

  • One Sky leverer inden en rimelig frist en anden og mangelfri ydelse som erstatning for den mangelfulde, eller (og såfremt sådan andenydelse ikke er mangelfri inden rimelig tid efter levering)
  • Kunden indrømmes et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse.

Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågældende aftale.

One Sky’s ansvar for mangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, bortfalder én uge efter ydelsens udførelse.

9. Ansvarsbegrænsning

One Sky kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb på DKK 50.000 for hver enkelt aftale. Dette maksimum, herunder det absolutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 50.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra One Sky’s side. One Sky er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

One Sky har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager One Sky sig intet produktansvar.

One Sky fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at One Sky stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand. One Sky’s ansvarsfraskrivelse gælder tab og skader, der måtte opstå ved såvel uagtsomhed, grov uagtsomhed som forsæt. Kunden stilles således, som om konsulenterne var ansat af Kunden. Kundens mulighed for dækning af tabet og/eller skaden er begrænset til det ansvar, der i henhold til dansk rets almindelige regler kan gøres gældende direkte over for konsulenterne. Kunden er forpligtet til at friholde One Sky for ethvert krav, konsulenterne måtte rejse over for One Sky i anledning af Kundens krav mod konsulenterne, herunder krav, som konsulenterne viderefører mod One Sky i henhold til Erstatningsansvarsloven.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser er tillige gældende for One Sky, såfremt der over for Kunden måtte opstå et ansvar for One Sky uden for kontrakt.

10. Force majeure

One Sky er berettiget til at annullere ordre over for køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for en manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som One Sky ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, varerknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt overfor One Sky.

11. Databeskyttelse

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele One Sky, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

12. Tvister

Retsforholdet ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning, afgøres efter dansk ret.

13. Fravigelse

Ovenstående Generelle vilkår for konsulentydelser leveret af One Sky, kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.